حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Derived data
آلمانی -
فرانسوی Données dèrivèes
عربی -
فارسی داده‌های مشتق شده
توضیحات نتایج محاسبات و تلخیص‌ها که به صورت گرافیک‌ها و جداول برآوردها بر روی نتایج مشاهدات‌و اندازه‌های خام مربوط به کیفیات و وقایع و اوضاع فیزیکی اجرا شده است داده‌های مشتق شده ‌نامیده می‌شوند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت