حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Basic data
آلمانی -
فرانسوی Données de base
عربی -
فارسی داده‌های آماری پایه‌ای
توضیحات نتایج خام مشاهدات و اندازه‌های مربوط به کیفیات و وقایع و اوضاع فیزیکی را که به صورت‌خام به دست آمده است به تنهایی داده‌های پایه‌ای می‌نامند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت