حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Data
آلمانی -
فرانسوی Données
عربی -
فارسی داده‌ها
توضیحات نتایج مشاهدات و اندازه‌های مربوط به کیفیات و وقایع و اوضاع فیزیکی که به صورت خام به دست آمده‌است توام با نتایج محاسبات و تلخیص‌هایی‌که بر اساس آن به صورت جداول برآوردهاو گرافیک‌هایی که به وجود آمده است روی هم داده‌ها نامیده می‌شوند. به شماره 9 مراجعه شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت