حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Cumulative error
آلمانی -
فرانسوی Erreur cumulative
عربی -
فارسی اشتباه تجمعی
توضیحات اشتباه تجمعی اشتباهی است که در جریان محاسبات مجموعه‌ای از مشاهدات روی هم انباشته‌شده و مثل اشتباهات تصادفی جمع آن‌ها به سمت صفر میل نمی‌کند بنابراین هر چه که تعداد مشاهدات افزایش می‌یابد مقدار نسبی اشتباه تجمعی نیز زیاد می‌شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت