حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Population continue
آلمانی -
فرانسوی Population Continuous
عربی -
فارسی جامعه پیوسته
توضیحات وقتی یک جامعه بر حسب چند متغیر تصادفی پیوسته مورد رسیدگی قرار گیرد آن‌را پیوسته‌گویند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت