حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Continuous variate
آلمانی -
فرانسوی Variable alèatoire ‌continue
عربی -
فارسی متغیرتصادفی پیوسته
توضیحات وقتی یک متغیر تصادفی یا پارامتر بتواند کلیه مقادیری را که در یک فاصله پیوسته موجود است ‌اختیار کند آن متغیر تصادفی یا پارامتر را پیوسته گویند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت