حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Continuous variable
آلمانی -
فرانسوی Variable continue
عربی -
فارسی متغیرپیوسته
توضیحات به شماره 85 مراجعه شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت