حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Chi-squared statistic
آلمانی -
فرانسوی Paramètre statistique
عربی -
فارسی آمارکی دو
توضیحات آماری است که با علامت کی‌دو (x2) نشان داده شده و هم از راست یا مجموع مربعات متغیرهای‌مستقل نرمال استاندارد شده و این آمار به طور وسیع برای آزمون توافق بین مشاهدات و فرض‌ها به‌کار می‌رود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت