حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Category
آلمانی -
فرانسوی Catégorie
عربی -
فارسی کاتگوری
توضیحات یک دسته یا یک گروه همجنس ازیک جامعه اشیاء یا جامعه اندازه‌گیری‌ها را کاتگوری گویند. کاتگوریرا در مورد جامعه اشیاء ممکن است برحسب مشخصه‌های معین جامعه نامگذاری کرد و در مورد جامعه اندازه‌ها بر طبق حدود اندازه‌هایی که مشاهدات مربوط بان به یک طبقه یا گروه ‌فراوانی وابسته بان می‌شوند نام‌گذاری نمود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت