حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Anormaly
آلمانی -
فرانسوی Anormalie
عربی -
فارسی آنرمال بودن یا ناهنجاری‌
توضیحات انحراف از میزان متوسط را که تفسیر آن براساس داده‌های موجود واضح نیست ناهنجاری‌گویند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت