حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Precision
آلمانی -
فرانسوی Prècision
عربی -
فارسی دقت
توضیحات کیفیت وابسته به یک دسته اندازه‌گیری‌ها است و اشاره به طریقی می‌کند که در نتیجه آن مشاهدات تکرار شده با خودشان تقریباً برابر می‌شوند. به مفهوم دقیق دقت اشاره به پراکندگی مشاهدات یا اندازه‌ای از آن می‌کند. خواه میانگینی که پراکندگی در حول آن محاسبه می‌شود به مقدار حقیقی‌نزدیک باشد خواه نباشد.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت