حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Absolute
آلمانی -
فرانسوی Absolu
عربی -
فارسی مطلق
توضیحات 1- قدر مطلق یک کمیت عبارت است از مقدار واقعی آن کمیت بدون در نظرگرفتن علامت آن‌.
2- کمیتی است که از هر معیار دلخواه مستقل است و فقط به وسیله واحدهای اساسی جرم‌، طول‌زمان معین شده است مثل رطوبت مطلق‌
3- در اقلیم شناسی مقدار ماکزیمم یا مقدار مینیمم هر واقعه راکه در طی یک دوره معین درمکان مشاهده رخ داده است مقدار مطلق می‌نامند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت