حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Normal
آلمانی -
فرانسوی Normal
عربی -
فارسی نرمال
توضیحات میانگین یا مقدار متوسطی است که از یک سری مشاهدات به‌منظور مقایسه بعضی وقایع‌هواشناسی و یا آب شناسی به دست می‌آید.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت