حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Aggradation
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی تراز افزایی (بستر) / فرارفت (بستر)
توضیحات فرآیند افزایش تراز بستر آبراهه براثر تجمع مواد رسوبی است که در یک دوره بلندمدت (چند ساله) ایجاد شود.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت