حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Afflux
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی خیزآب / فرآب / برگشت آب
توضیحات تراز افزایی سطح آب براثر ایجاد مانع درمسیر آن، کاهش عرض آن و یا افزایش شدید و ناگهانی جریان است.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت