حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Affluent reach
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی همریزگاه / ریزشگاه / پیوندگاه
توضیحات بازه‌ای از یک حوضه آبریز یا حوضه زهکشی که همه شاخه‏ های آبراهه اصلی به‌هم می‌پیوندند.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت