حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Aerobic
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی هوازی
توضیحات شرایط محیطی كه در آن اكسیژن وجود دارد. این مفهوم برای توضیح فرایندهای زیستی یا شیمیایی كه در حضور اكسیژن صورت می‌گیرد به كار برده می‌شود.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت