حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Aeriafication
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی هوادهی
توضیحات به Aeration رجوع شود.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت