حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Adverse use (water right)
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی استفاده نابجا (از حقابه)
توضیحات استفاده نابجا از حقابه یک فرد توسط فردی که مجوز استفاده از حقابه را ندارد.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت