حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Adsorption
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی جذب سطحی
توضیحات جذب سطحی فرایندی است كه در آن مواد مغذی مانند فسفر غیرآلی در اثر پیوند ضعیف شیمیایی به سطح ذرات رس می‌چسبند.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت