حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Adjudication (water right)
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی قضاوت (حقابه)
توضیحات فرایند قضاوت قطعی برای تعیین حقابه از یک پیکره آبی است.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت