حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Adaptation to flooding
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سازگارى با سیلاب
توضیحات به Adaptation to flood مراجعه شود.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت