حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Adaptation to flood
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سازگارى با سیلاب
توضیحات عبارت است از تطابق سامانه‌هاى طبیعى و انسانى برای آمادگی در مقابله با رخداد سیلاب و مدیریت اثرات سیل از زمان پیش‌بینی و هشدار تا پایان رخداد، به‌گونه اى كه منجر به تعدیل خسارات و بهره‌مندى از فرصت‌هاى سودمند آن گردد. حفاظت فیزیکی کامل در برابر سیلاب عموما ممکن نبوده و یا از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت