حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Adaptation to climate change
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سازگارى با تغییر اقلیم
توضیحات عبارت است از تطابق سامانه‌هاى طبیعى و انسانى در پاسخ به شرایط اقلیمی (دما، بارش، ...)، فعلى و پیش‌بینى شده در آینده و اثرات آنها، به‌گونه اى كه منجر به تعدیل خسارات یا بهره‌مندى ازفرصت‌هاى سودمند گردد.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت