حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Adaptation
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سازگارى
توضیحات عبارت است از تطابق سامانه‌هاى طبیعى و انسانى در پاسخ به عوامل فعلى یا پیش‌بینى شده اقلیمى، طبیعی یا انسان ساخت و اثرات آن‌ها، به‌گونه‌اى كه منجر به تعدیل خسارات یا بهره‌مندى از فرصت‌هاى سودمند گردد.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت