حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Acute toxicity
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سمیت شدید
توضیحات سمیتی كه می‌تواند سریعا اثر سوء ایجاد نماید. در آزمایش‌های سمیت محیط‌های آبی، اثر مشاهده شده در مدت 96 ساعت یا كمتر، حاد در نظر گرفته شده و اثر حاد بر حسب میزان مرگ و میر مورد نظر نیست.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت