حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Acid rain
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی باران اسیدی
توضیحات بارانی که اسیدیته یا pH آن کمتر از 7 باشد.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت