حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Acid precipitation
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی بارش اسیدی
توضیحات به هر نوع بارش جوی که اسیدیته یا pH آن کمتر از 7 باشد.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت