حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Accretion
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی انباشت رسوب/ رسوب انباشت
توضیحات ته نشست تدریجی و نامحسوس رسوبات بر روی بستر یا دیواره آبراهه، در اثر جریان آب، جذر و مد، بارش و شستشوی رسوبات است.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت