حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Abundance
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی فراوانی
توضیحات فراوانی مولفه‌های زیست بوم (مانند: گونه های گیاهی، جانوری، آب و ...) است.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت