حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Absolute water right
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی حقابه قطعی
توضیحات حقابه قطعی تعیین شده برای استفاده یک ذینفع است.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت