حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Absolute integrity of the river
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی پیوستگی یکپارچه رودخانه
توضیحات به Absolute riverian integrity مراجعه گردد.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت