حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Abrasion resistance
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی مقاومت سایشی
توضیحات تاب آوری در مقابل سایش است. به Abrasion مراجعه شود.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت