حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Abiotic
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی غیرزیستی
توضیحات عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر شرایط زیستی گونه است.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت