حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی activity factor
آلمانی Aktivitätsfaktor [m.]
فرانسوی facteur d'activité [m.]
عربی عامِل مُنشِّط
فارسی ضریب فعالیت
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت