حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی activated sludge tank with circulating flow; oxidation ditch
آلمانی Umlaufbecken [n.]
فرانسوی chenal d’oxydation [m.]; bassin à boues activées avec écoulement circulant [m.]
عربی حوض تدوير
فارسی فرآیند لجن فعال با جریان گردشی، کانال اکسیداسیون
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت